CNDD FDD yishuye abandikiye Nkurunzia

Image caption Pascal Nyabenda, umukuru wa CNDD FDD

Abo bagumyabanga bamusaba ko kuneza y'igihugu atosubira kwitoza mu matora yimirije, mu mugambwe CNDD FDD bamenyesha ko abo bashizeko umukono kuri urwo rwandiko baciye kubiri n'amategeko y'umugambwe.

Pascal Nyabenda, yamenyesheje kandi ko mu mugambwe CNDD FDD batangajwe n'urwandiko bamwe mu bari muri uwo mugambwe bandikiye umukuru w'igihugu bamutegegeka kudasubira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu.

Avuga ko bazi neza ko mu mugambwe CNDD FDD ata wufata ingingo ku giti ciwe, ahubwo ari ikoraniro kaminuza ryonyene ry'umugambwe ryerekana uwo uwo mugambwe ushira imbere nico abanyagihugu bipfuza ko coshirwa imbere ariko k'ivyo vyose bavyirenganijhe.

Pascal Nyabenda aremeza ko abo banditse urwo rwandiko ibwirizwa nshingiro ry'Uburundi ribaha uburenganzira bwo gushikiriza iryo bagona ariko ko mu mugambwe CNDD bifise inzira bicamwo.

Pascal Nyabenda yamenyesheje ko bagiye gufatirwa ibihano ruhasha, ariko ntiyatomoye ivyo ari vyo.

Ico yemeza n'uko bashobora kwakwa amabanga bashinzwe ku bari mu mabanga, canke mbere bagakurwa no mu mugambwe.

Pascal Nyabenda amenyesha kandi ko abo bose banditse uru rwandiko ayo mategeko y'umugambwe bayazi, kandi bazi neza ko uwuciye kubiri n'amategeko abihanirwa.

Ibi umugambwe CNDD FDD ibishikirije inyuma yaho abantu 18 bafise amabanga atandukanye muri uyo mugambwe no mu nzego z'igihugu, bandikiye prezida Nkurunziza.

Bamumenyesha ko bihweje icuka kiri mu gihugu muri kino gihe, na cane impari zifatiye ku biringo amaze kurongora Uburundi ngo yofata nkankama umwitwarariko wabo n'uwabanywanyi batari bake bari mu mugambwe CNDD FDD akareka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu muri aya matora yimirije.

Mu bandi harimwo Leonidas Hatungimana, umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'Uburundi, na Onesime Nduwimana yahora avugira umugambwe CNDD FDD, na bamwe mu barongoye Intara z'Uburundi n'abashinagamateka.