Ishirahamwe rya Bulaya ryahagaritse gukurikirana amatora mu Burundi

Uwufise ububasha kw’isanamu EU
Image caption Ishirahamwe rya Bulaya ryari rifise mu Burundi indorerezi 8

Mw'itangazo, Frederica Mogherini, umukuru ajejwe ibibazo vy'imigenderanire n'umutekano mw'ishirahamwe rya Bulaya, avuga ko uko ibintu bimeze ubu intumwa yarungitse mu Burundi zidashobora kurangura igikorwa cazijanye.

Avuga ko yari yarungitse izo ntumwa mu Burundi ku butumire bwa leta y'ici gihugu.

Intumbero ngo kukaba kwari ukukira baterere agacumu ku bumwe kugira ayo matora abe mu mahoro, mu mwidegemvyo ku mugaragaro ahe icizere abayitaba bose n'ibiyavuyemwo vyizerwe na bose.

Uwo mutegetsi wo mw'ishirahamwe rya Bulaya avuga ko amatora y'uno mwaka yari intambwe ikomeye mu gukomeza inzira ya democrasi mu Burundi. Kugira ivyo bishoboke, Mogherini avuga ko hari ibintu vy'ibanze bitegerezwa kuba birangwa mu gihugu.

Ariko ngo mu kiringo c'ukwezi kurenga uwo mugwi umaze mu Burundi , umaze gumushikiriza ko umwiteguro w'amatora uguma ubangamirwa n'ukuburabuza itangazamakuru ryigenga, gukoresha inguvu z'ikirenga ku bagira imyiyerekano, icuka co gutera ubwoba abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abadaharanira inyungu za politike hamwe n'ukutagira icizere mu bakuru b'umugwi ujejwe gutunganya amatora.

Mogherini avuga ko afatiye kuri ivyo vyose intumwa zo gukukirana amatora zidashobora gukora igokorwa cazijanye, ari naco gituma bavyumvikanye n'umukuru wazo David Martin bahagaritse ubwo butumwa. Asaba impande zose kuvugana kugira hagarukanwe icuka ciza c'amatora.

Avuga ko na cane cane leta ikwiye guha icizere abarabwa n'amatora bose mu gufata ingingo ziboneka.

Avuga ko yiteze cane ibizova mu nama y'abakuru b'ibihugu vy'ishirahamwe rya Africa y'ubuseruko yatumiwemwo mbere n'ishirahamwe rya Africa.

Avuga ko hamwe abo vyega bokwumvikana ku bikenewe kugira amatora abe neza , ishirahamwe rya Bulaya ryoca risubira kurungika intumwa zija gukukirana ingene amatora agenda mu Burundi.

Harimwo n'umukuru wazo David Martin, indorerezi za Bulaya ku matora yo mu Burundi zari 8.