Kugendera abasaza bafise ingwara yo kwibagira, birabafasha

dementia uk Uwufise ububasha kw’isanamu BBC World Service
Image caption Kugendera abageze mu zabukuru bafise ingwara yo kwibagira birabagirira akamaro kanini

Kumarana akanyu n’umuntu wawe afise ingwara y’ukwibagira ifata abantu bageze mu za bukuru bifise akamaro kanini n’aho mu nyuma adaheza ngo ashobore kwibuka isura y’abagenzi n’umuryango, nk’uko bivugwa n’ishirahamwe rifasha abakehabwenge.

Amatohoza yerekanye ko ibice 42% vy’abantu bibaza ko ata kamaro ko kubandanya kumwitaho amaze kumererwa gutyo.

Ariko ishirahamwe rya Alzheimer, rivuga ko umuryango ubiyegereje ukabagendera bituma agira umunezero, kwiyumva neza n’umutekano.

N’aho uwo muntu yomusinzikaza, bavuga ko umuntu abandanya afise ubwenge bw’umunezero.

Ivyo bisigura ko abandanya kwumva umunezero umwanya muremure inyuma yo kuronka abashitsi, canke yibutse ibintu yaciyemwo yari yaribagiye.

Iryo shirahamwe rihamagarira abantu kuja kuramutsa kenshi abagenzi n’incuti bafashwe n’iyo ngwara, no kubafasha gukora ibintu bakunda.

Mu matohoza atandukanye yagizwe n’iryo shirahamwe, ryasanze mu bantu 300 bafashwe n’iyo ngwara, abarenga igice bavuze ko batigera bakora igikorwa na kimwe co mu mibereho ya misi yose canke bakabikora bigoranye.

Abagera ku 64 kw’ijana bavuga ko bakumirwa iyo bamaze kubatora iyo ngwara.

“Mu mwiza no mu bwigunge”

Jeremy Hugues, umuyobozi mukuru w’ishirahamwe Alzheimer, yavuze ati:”Bamaze kumarana akanya n’incuti n’imiryango mu gihe c’imisi mikuru, mu mwaka mushasha, abakehabwenge bashobora kwiyumva nk’abari mu bwigunge n’umwijima co kimwe n’ababafasha, ari na co gituma bikenewe ko baguma bari kumwe n’abantu kuva umwaka utangure gushika uhere”.

“Kumarana umwanya n’ababo no gukora ibikorwa biboneka bishobora gushika ku bintu bikomeye kandi vyiza, n’aho atovyibuka ubwiwe. Dusaba abantu kuturondera kugira tubafashe kumenya uko mwoguma mubakurikirana.”

Amatohozwa yakozwe ku bantu barenga 4,000 yerekanye koi bice 68% babandanya kugendera ababo, n’aho boba badashobora kubamenya.

Ariko, kubera ugufatirwa mu buzima bwa misi yose, kenshi ntibashobora kubandanya ico gikorwa ciza, bigatuma abantu benshi bafise iyo ngwara baja mu bwigunge. Hari abantu boba bashika 850,000 bafise ingwara y’ubukehabwenge mu Bwongereza.