Umunezero urashobora gutera ingwara y'umutima

science
Image caption Ingwara ya Takatsobu

Umwitarariko w’ivyiyumviro utuma haba ububabare mu gatuntu, bikanka ko umuntu ahema, bishika mu gihe c’umunezero n’umubabaro, intuntu canke ubwoba, nk’uko ubushakashatsi bwo mu gihugu c’Ubuswisse buvyerekana.

Ica gatatu c’ingwara ya Takotsubo ituma uko umutima uubumvye uhinduka bigatuma abantu bapfa biturutse ku mwitwarariko w’ibibazo.

Ubwo bushakashatsi bwakozwe mu bitaro vya Zurich, bushirwa mu kinyamakuru c’umutima ku mugabane wa Buraya, buvuga ko umuntu umwe amererwa uko ku bantu 20 biba bitewe no kunezerwa.

Iyo ngorane ariko n’iyo umwanya muto, abantu baca basubira kumera neza nk’uko bari bameze.

Muri ubwo bushakashatsi bwagizwe ku bantu 1750, abashakashatsi barashize ku murongo ibintu biera ingorane z’umutima:

 Imisi mikuru y’amavuko

 Ubugeni bw’umwana w’umuhungu.

 Guhura n’umugenzi inyuma y’imyaka 50

 Gushikana imyaka yo kwitwa nyokuru.

 Umugwi ukunda utsinze mu rukino.

 Gutsinda mu Kamari. . Ubwo bushakashatsi kandi buvuga ko kenshi bishikira abapfasoni baciye imvyaro. Dr Jelena Ghadri, umwe muri abo bashakashatsi avuga:”Twasanze iyo ngwara ishobora guterwa n’ibintu bitandukanye kandi vyari vyitezwe.” Umuntu afise iyo ngwara ya Takotsubo ntacika integer kuko mu nyuma arashobora kugira akamwemwe.

Ibindi bisa n’ibi