Bihar: Umuhungu wabo yarazimiye, uwiyise we aramusubirira imyaka 41

Dayanand Gosain yiyise umuhungu w’umutunzi abana nawe imyaka 41

Ahavuye isanamu, RONNY SEN

Insiguro y'isanamu,

Dayanand Gosain yiyise umuhungu w’umutunzi abana nawe imyaka 41

Mu kwezi kwa kabiri mu 1977, umwana w’umuhungu w’umuyabaga yaraburiwe irengero, ari mu nzira ataha ava kw’ishure mu buseruko bwa leta ya Bihar.

Kanhaiya Singh, umuhungu w’ikinege yaba mu karere ka Nalanda, yari avuye gukora ikibazo umunsi ugira kabiri.

Umuryango wiwe wabwiye igipolisi ko yabuze.

Utwigoro twose two kurondera Kanhaiya ntaco twashitseko.

Se yariko aranasaza, aja mu gahinda, atangura kwirukira ba ‘rumenyi’.

Umwe mu bapfumu bo muri ako karere, amubwira ko umuhungu wiwe akiri muzima kandi azoboneka vuba.

Mu kwezi kw’icenda mu 1981, umugabo ageze mu myaka nka 20 ashika muri iyo mihana, hafi ku birometero 15 uturutse aho Kanhaiya yaba.

Yavuga ko abeshejweho no kuririmba agenda asaba amafranga.

Yabwira ababa ngaho ko ari umuhungu w’umutunzi rurangiranwa w’ i Murgawan, uwari yarabuze.

Ivyashitse mu nyuma ntibisobanutse neza.

Ariko ikizwi n’uko urukurukuru rumaze gushikira Kameshwar Singh ko umuhungu wiwe yagarutse, yaragiye kwirabira ubwiwe.

Bamwe mu babanyi bamuherekeje babwiye Singh ko uwo musore koko ari wa muhungu wiwe, aramufata amujana iwe.

Singh yabwiye bagenziwe ati: "Amaso yanje ntakibona, sinomumenya neza. Ariko ko muvuze ko ari umuhungu wanje, nzomuzigama. Uko niko vyashikirijwe igipolisi.

Ahavuye isanamu, RONNY SEN

Insiguro y'isanamu,

Murgawan ni ikirwati c’abantu 1,500 mu karere ka Nalanda muri leta ya Bihar

Inyuma y’iminsi ine, umugore wa Singh yumvise inkuru y’uko umuhungu wiwe yagarutse. Ico gihe Ramsakhi Devi, yari mu rugendo i Patna ku mugwa mukuru w’intara, n’umukobwa wiwe Vidya.

Yagarutse yihuta, amaze gushika muhira, abona ko uwo muntu atari umuhungu wiwe.

Yagize ati: "Umuhungu wanje Kanhaiya, yari afise 'inkovu mu mutwe ku ruhande rw’ibibanfu', ariko nta yari ihari kuri uyo mugabo".  

Ikindi kandi ntiyashoboye kumenya umwarimu wo kw’ishure umuhungu wiwe yahoze yigako.

Ariko Singh yakomeje kwumva ko uwo yari umuhungu wabo.

Hashize iminsi mike, Ramsakhi Devi yatanze ikirego yitwarira uwiyise umuhungu wiwe, uwo mugabo arafatwa, arapfungwa ukwezi, imbere yo kurekurwa atanze ingwati.

Ivyabaye mu myaka 40 yakurikiye ni amayobera y’ikinyoma c’umugabo yiyise uwo muhungu yari yaraburiwe irengero, ndetse akinjira no mu nzu iwabo.

Ndetse n’igihe yari yararekuwe vy’agateganyo, yafashe umwidondoro mushasha, aja mw’ ishure, ararongora, atunga umuryango wiwe, afata amazina n’imyidondoro itandukanye ya magendu.

Yakoresheje iyo myidondoro, agatora, akariha amakori, agatanga igikumu ciwe kugirango abone karangamuntu, agura uburenganzira bwo gutunga inkoho ndetse anagurisha igice c’itongo rya Singh kingana na metero kwadarato 3700.

Yarahakanye ashimitse gutanga amakanda (sample) y’uduce ntangakamere bita ADN tugize  uturemangingo (cells) tw’umubiri kugirango abahinga basuzume nimba hari isano afitanye n’umukobwa w’uwo mutunzi, gutyo bimenyekane ko bavukana.

Icatanganje cane sentare n’uko yashatse no kuzimanganya ko akiraho, mu gutanga urwandiko rwa magendu, ruriko umwidondoro wiwe wa mbere, rwemeza ko yapfuye (death certificate).

Iyi nkuru y’uyu mugabo ni kimwe mu bimenyetso vyo kudakora neza mu butegetsi bw’Ubuhinde ndetse no kwikwega kw’ubutungane bwaho.

Hafi miliyoni 50 z’imanza ziracari muri sentare, kandi izigera ku 180,000 zihamaze imyaka irenga 30.

Inzandiko zizwi n’amategeko, zerekana ko uwo mugabo yanditswe kw’izina rya Kanhaiya Ji, izina ry’icubahiro mu Buhinde.

Izina rya mbere n’iritazirano, uko ari abiri aremewe hose nk’umwidondoro ukwiye.

Uretse ko, nk’uko abacamanza bamuhamije icaha co kwiyita uwo atari akanabihanirwa babivuga, amazina yiwe y’ukuri ari Dayanand Gosain, yahora agenda arasemerera mu kirwati ca Jamui, ku km 100 uvuye aho yahavuye aja kurererwa nk’umwana wo mu muryango.

Ahavuye isanamu, RONNY SEN

Insiguro y'isanamu,

Ifoto ya Dayanand Gosain umunsi w’ubukwe bwiwe mu 1982

Ifoto ya Dayanand Gosain yafashwe igihe arongora mu 1982, umwaka umwe imbere yo kwinjira urugo rwa Singh yiyita umuhungu wiwe, yerekana umugabo w’ubwanwa buke.

Yambaye agasharizo k’igitambara mu mutwe, yirabira ibuheramaso.

Nta vyinshi bizwi ku buzima bwiwe bw’imbere yo kwinjira urugo rwa Singh.

Impapuro zimuranga zifise amatariki y’amavuko atandukanye.

Mw’ishure vyanditse ko yavutse mu kwezi kwa mbere mu 1966, karangamuntu ikavuga ko yavutse mu kwa kabiri 1960, nayo ikarata yiwe y’amatora ikavuga ko yavutse mu 1965.

Mu 2009, ikarata itangwa n’ubutegetsi bw’igihugu mu karere kiwe, imuha uburenganzira ku mfashanyo z’ibifungurwa, yavuga ko afise imyaka 45, bivuga ko umwaka wiwe w’amavuko wari kuba ari 1964.

Umuryango wa Gosain uvuga ko afise imyaka nka 62, bisobanura ko ihuye n’umwaka w’amavuko afise kuri karangamuntu.

Ico abakoze amatohoza bashoboye kwemeza n’uko Gosain yari umuhererezi mu muryango w’abana bane b’umurimyi yaba muri Jamui, ko yari abeshejweho no kuririmba no gusega, akaba yari yavuye iwabo mu 1981.

Chittaranjan Kumar, intwazangabo mu gipolisi co muri Jamui, avuga ko Gosain yarongoye akiri muto, ariko umugore wiwe agaca amuta bidatevye.

Uwo mupolisi yavuze ko ata bana bari bwavyarane, ariko umugore wa Gosain yahavuye aronka uwundi mugabo akubaka rukaguma.

Yashoboye kandi gukurikirana umugabo yashoboye kumenya Gosain mu gihe c’urubanza muri sentare.

Umucamanza Manvendra Mishra yanditse mu gushikiriza urubanza ko “vyari bizwi mu kibano  aho Gosain yavutse, ko yari asigaye abana n’umuryango w’umutunzi  muri Nalanda”.

Ahavuye isanamu, RONNY SEN

Insiguro y'isanamu,

Gautam Kumar avuga ko atemera ko se yari umubeshi yiyita uwo atari

Singh yakwerereye umugore Gosian, uwo yari yise umuhungu wiwe, umwaka umwe inyuma yo kumushikana muhira.

Urwandiko uwo muryango wagumije rwerekana ko Gosain yakurikiranye amashure akaronka impamyabumenyi mu rurimi rw’icongereza, politike na ‘philosophie’ muri kaminuza yo muri ako karere, aho basanze ‘yitwara neza bihagije’.

Haciye imyaka, Gosain yavyaye abahungu babiri, n’abakobwa batatu.

Inyuma y’urupfu rwa Singh, yatoranye igice c’ingoro y’amagorofa abiri yari imaze hafi imyaka 50 yubatswe muri Murgawan (urundi ruhande rwari rwegukiye ikindi gice c’umuryango wa Singh).

Iyo nzu yari hafi y’ivomo, ikikujwe n’ibiti vy’imyembe n’amapera ikazitirwa n’ivyuma hamwe n’uruhome rw’amatafari, yashusha n’iriko irasaza.

Iyo nzu y’ivyumba 16 yari yacumbikiye umuryango wose mu ruganwe rwawo rutatu rutandukanye, yari yigeze kuba igaragaza ubuzima.

Ariko ubu hari agacerere gateye amakenga muri ico kibanza.

Imbere y’inzu nta mukubuzo, hari n’ikimashini cahora gitonora ingano cicaritswe mu ncinyira z’urugo.

Umuhungu mukuru wa Gosain, Gautam Kumar avuga ko se mu bisanzwe yigumira muhira, agakoresha ‘ares’ 30 z’ubutaka bari bafise.

Iryo tongo ryabaha umuceri, ingano n’imboga, rikarimwa n’abapatana ibikebere.

Ahavuye isanamu, RONNY SEN

Insiguro y'isanamu,

Gosain (ibubanfu) n’umukobwa wiwe bifotozanije na Kameshwar Singh (yicaye ku gitanda) na Ramsakhi Devi, inyuma ya Singh

Gautam Kumar yavuze ko mu muryango batigera baganira kuri ico kibazo co kwiyoberenya kwa se yiyita uwo atari.

Yagize ati: "Ni data. Nimba sogokuru yaramwemeye nk’umuhungu wiwe, twebwe turi iki kugirango tumwibazeko ibibazo?”

Avuga ko inyuma y’iyo myaka yose kuva aho imyidondoro ya se ibereyemwo ikibazo, nabo vyagize ingaruka ku mwidondoro wabo, basa n’abari mu kirere, batagira ikibaranga kandi bibateye umwitwarariko.

Muri sentare, Gosain yabajijwe n’umucamanza Mishra aho yikwirikiranije kuba, n’abo babana mu gihe c’imyaka ine yamaze ataboneka, ariko yabwiye umucamanza ko yabana n’umuntu w’umutagatifu mu kibanza ciwe ceranda ahitwa Gorakhpur, igisagara kiri muri leta ya Uttah Pradesh.

Ariko ntiyigeze atanga ibimenyetso vy’ivyo yavuga.

Gosain kandi yabwiye abacamanza ko atigeze yemeza ko ari umuhungu w’uwo mutunzi yamutoye.

Ati “Singh yemeye kuntora arantunga nk’umuhungu wiwe”.

Ati "Ntawe nigeze mbesha ngo niyite uwo ntari. Ndi Kanhaiya”.

Ahavuye isanamu, RONNY SEN

Insiguro y'isanamu,

Ifoto yerekana Kanhaiya Singh

Ifoto imwe rudende yashoboye kuboneka ariko yatobaguritse kubera utwuma tuyifatanya n’impapuro, yerekana Kanhaiya Singh, n’umushatsi utondetse neza, mw’ishati y’ibara rikeye, araba mu cuma ca ‘camera’ gifata amafoto.

Igitangaje kandi n’uko, kuva uwo muhungu w’imyaka 16 Kanhaiya, azimiye, muri Murgawan  hose, igisagara kirimwo abantu bagera ku 1500 bo mu bwoko bwubashwe, bamwibagiye burundu.

Gopal Singh, umwe mu banyamategeko bo hejuru muri sentare akaba n’incuti yo mu muryango, yibuka Kanhaiya nk’umwana w’amasoni kandi atekereje, bakuranye kandi bakinana.

Avuga ko igihe uwo mwana w’umuhungu yazimira, abantu bose baguye mu gahundwe kandi hari amarira.

Inyuma y’imyaka ine, igihe uwo musore abonekeye, nawe ngo yaje babona adasa na Kanhaiya na gato.

Ariko rero ngo kubera se wa Kanhaiya yaguma avuga ko ari umuhungu wiwe yari yarazimiye, nta kundi bari kubigenza.

Kameshwar Singh, yahavuye yitaba Imana mu 1991, yari umuntu azwi cane  afise amatungo, bakeka ko itongo ryiwe ryagera muri are 60.

Yari yatowe nk’umukuru w’abajenama mu kiringo c’imyaka 40, akaba yari afise incuti mu bacamanza ba sentare ntahinyuzwa n’abashingamateka.

Singh yari yavyaye abakobwa indwi, n’umuhungu umwe ariwe Kanhaiya ku bagore babibiri, uwo muhungu akaba yari umuhererezi, niwe rero yakundwakaza kandi yari samuragwa wiwe.

Igitangaje, uwo mutama ntiyigeze aja muri sentare kuburana urwo rubanza ngo ashigikire Gosain.

Singh yagize ati: “Nabwiye abanyagihugu y’uko niyo twasanga uwo musore atari umuhungu wacu, tuzomusubiza”.

Ahavuye isanamu, RONNY SEN

Insiguro y'isanamu,

Urwandiko rwemeza ko urupfu rwa Gosain rwabaye mu 1982

Uru rubanza rwamaze imyaka irenga 40, rujamwo abacamanza barenga 12.

Sentare yahavuye isasa kumara iminsi 44 kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, ishikiriza ingingo y’urubanza mu kwezi kwa kane.

Umucamanza Mishra yasanze Gosain yaratsinzwe.

Mu kwezi kwa gatandatu, urwego rusubiramwo rwashimangiye iyo ngingo ya sentare ruha Gosain igihano c’umunyororo w’imyaka indwi.

Sentare yasanze ivyabona vyiwe vyose uko ari indwi atari ivyo kwizerwa.

Umuhungu wiwe Guatam Kumar avuga ko urwo rubanza barufashe minenegwe, ubundi bari kuba baregeranije ibimenyetso neza.

Ku bwiwe ngo ntibigeze bagira amakenga ku mwidondoro wa se.

Ibintu vyagiye gucika muri sentare igihe uruhande rwiregura rwerekanye urwandiko rwemeza ko Dayanand Gosain yapfuye.

Ariko basanze harimwo ibintu vyinshi bivuguruzanya.

Rwari rwanditswe mu kwa gatanu muri 2014, ariko rukemeza ko Gosain yapfuye mu kwezi  kwa mbere kwa 1982.

Umupolisi w’intwazangabo Chittaranjan Kumar, avuga ko yarondeye mu nzandiko zo mu karere, agasanga ntaho urupfu rwa Gosain ruvugwa.

Abategetsi mu karere bamubwiye ko urwo rwandiko bigaragara ko ari urwa magendu, ariko Kumar akavuga ko “vyoroshe cane kuronka impapuro za magendu”.

Sentare yabajije uwiregura impamvu urwo rupapuro rwemeza urupfu rwa Gosain rwakozwe imyaka 32 inyuma y’urupfu rwiwe, irarwanka kuko ari uruhimbano.

Umucamanza yagize ati "Kugirango yemeze ko ari Kanhaiya, Gosain yariyishe".

Ikintu nyamukuru cagaragaje ububeshi bwa Gosain n’uko yanse gufatwa amakanda y’uduce ntangakamere ADN, ubushikirizamanza bwatanguye kumuronderako kuva mu 2014.

Yamaze imyaka umunani abihakana, aza gutanga urwandiko rumaramaza ko ahakanye kwipimisha iyo ADN mu kwezi kwa kabiri.

Sentare yaciye ivuga ko ata kindi kimenyetso gikenewe, ko "Uwagirizwa abizi we nyene ko ibipimo vya ADN bica bigaragaza ikinyoma ciwe”.

Sentare iti "Umuzigo w’ikimenyetso simusiga uri ku wuregwa, n’agaragaze ibimuranga".

Ahavuye isanamu, VISHAL ANAND

Insiguro y'isanamu,

Dayanand Gosain yahamwe n’icaha co kwiyita uwo atari, kubesha n’uburiganya

Ariko uguhanwa kwiwe ngo ni nk’agatonyanga mu Nyanja.

Sentare irakeka ko hari uburiganya bufatanijemwo abantu benshi muri Murgawan bafashije gushira Gosain mu muryango wa Singh, akitwa umuhungu wiwe yari yaratakaye agarutse.

Umucamanza akeka ko abo bantu bashobora kuba aribo baguze ubutaka bwari ubwa Singh hanyuma bukagurishwa na Gosain yigize samuragwa wiwe.

Ibi vyaha vyompi ariko ntibirakoregwa itohoza.

Umugore wa Singh yavuze ko "Habaye uburiganya bwinshi bwo kunyaga umuryango wanje, bakikinga mu kiza kubera umugabo wanje amagara yari amukitse atakibona”.

Ramsakhi Devi yahavuye yitaba Imana mu 1995, yasize abwiye ivyo sentare.

Ariko hari ibibazo vyinshi bitararonkegwa inyishu kuri iki kibazo.

Ni iki kizoba ku butaka bwagurishijwe na Singh hifashishijwe karangamuntu atari yo?

Ayo matongo azokwakwa abayaguze asubizwe abakobwa biwe bwite?

Izi ndangamuntu za Gosain zo zitari izo ukuri zizoheza zifatwe gute?

Ikibazo kiruta vyose, Kanhaiya yagiye hehe?