Ukuntu uruzige rumwe ruhinduka ikiza

Umugwi munini w'inzige zo mu bugaragwa ziragisibije mu karere k'ihembe rya Afrika no mu bumanuko bwa Aziya, zirya imirima kandi zibangamira amasoko y'ibifungurwa n'uburamuko bw'abantu. Nico kiza kibi kibonetse mu kiringo kingana ica kane c'ikinjana. None vyashitse aha gute?

Isanamu y'ido n'ido ry'uruzige rwo mu bugaragwa

Uruzige rwo mu bugaragwa nk'uru - ubwoko bw'igihori - mu bisanzwe ntirukunda kwiyerekana, kandi ni nyamwigendako. Rutangura ari igi rikavamwo akazige gato - kazwi nka hopper - hanyuma kagahinduka uruzige rukuze ruguruka. Ni ubuzima busanzwe, ata gitangaza kirimwo.

Isanamu y'ido n'ido ry'uruzige rwo mu bugaragwa rw'ubwoko gregarious

Ariko rimwe na rimwe, inzige zo mu bugaragwa zishikirwa n'amahinduka azwi nka Jekyll and Hyde. Aho n'igihe zirundaniriza hamwe - nk'ahantu hari ubwatsi buriko burahera - zikareka kuba nyamwigendako zigacika udusigo duto kandi "dukaze".

Muri uyu muce mushasha w'ukubana, utu dukoko duhindura ibara kandi tukishira mu migwi ishobora guhindukamwo imgwi minini y'inzige ziguruka zikona imirima ku buryo buteye ubwoba.

Imigwi nk'iyi y'inzige irashobora kuba amahanga yose. Irashobora kuba irimwo inzige imiriyaridi 10 kandi zigakwiragira akarere k'ibirometero amajana. Zirashobora kugenda ahantu hangana 200km mu munsi umwe, zigatongora ibiterwa aho ziciye ata kuruhuka, zirya zongera zirondoka.

N'umugwi usanzwe w'inzige urashobora gusambura umurima wogaburiye abantu 2.500 umwaka wose, nk'uko bitangazwa n'ikigo kijejwe ibivungurwa kw'isi PAM.

Ikiza gikomeye c'inzige caheruka mu 2003-05 mu burengero bwa Afrika cateje igihombo c'ibifungurwa c'agaciro k'imiriyaridi $2.5, nk'uko bitangazwa na ONU.

Ariko harigeze kuba ibiza bikomeye vyahitanye vyinshi mu myaka y'1930, 40 na 50. Bimwe muri ivyo biza vyarashitse mu turere twinshi, bishika ku bitigiri bikenewe kugira bifatwe nk'"akaranda".

Muri rusangi, PAM igereranya yuko inzige zo mu bugaragwa zibangamira amaramuko y'umwe kuri 10 mu bantu baba kw'isi - akaba ari kiza ca mbere gikomeye kw'isi giterwa n'ibikoko vyimuka.

Uruzige rwo mu bugaragwa nk'uru - ubwoko bw'igihori - mu bisanzwe ntirukunda kwiyerekana, kandi ni nyamwigendako. Rutangura ari igi rikavamwo akazige gato - kazwi nka hopper - hanyuma kagahinduka uruzige rukuze ruguruka. Ni ubuzima busanzwe, ata gitangaza kirimwo.

Ariko rimwe na rimwe, inzige zo mu bugaragwa zishikirwa n'amahinduka azwi nka Jekyll and Hyde. Aho n'igihe zirundaniriza hamwe - nk'ahantu hari ubwatsi buriko burahera - zikareka kuba nyamwigendako zigacika udusigo duto kandi "dukaze".

Muri uyu muce mushasha w'ukubana, utu dukoko duhindura ibara kandi tukishira mu migwi ishobora guhindukamwo imgwi minini y'inzige ziguruka zikona imirima ku buryo buteye ubwoba.

Imigwi nk'iyi y'inzige irashobora kuba amahanga yose. Irashobora kuba irimwo inzige imiriyaridi 10 kandi zigakwiragira akarere k'ibirometero amajana. Zirashobora kugenda ahantu hangana 200km mu munsi umwe, zigatongora ibiterwa aho ziciye ata kuruhuka, zirya zongera zirondoka.

N'umugwi usanzwe w'inzige urashobora gusambura umurima wogaburiye abantu 2.500 umwaka wose, nk'uko bitangazwa n'ikigo kijejwe ibivungurwa kw'isi PAM.

Ikiza gikomeye c'inzige caheruka mu 2003-05 mu burengero bwa Afrika cateje igihombo c'ibifungurwa c'agaciro k'imiriyaridi $2.5, nk'uko bitangazwa na ONU.

Ariko harigeze kuba ibiza bikomeye vyahitanye vyinshi mu myaka y'1930, 40 na 50. Bimwe muri ivyo biza vyarashitse mu turere twinshi, bishika ku bitigiri bikenewe kugira bifatwe nk'"akaranda".

Muri rusangi, PAM igereranya yuko inzige zo mu bugaragwa zibangamira amaramuko y'umwe kuri 10 mu bantu baba kw'isi - akaba ari kiza ca mbere gikomeye kw'isi giterwa n'ibikoko vyimuka.

Igitigiri c'ibihugu vyashikiwe n'ibitero vy'inzige, 1926-2019
Umwaka Idindira Kwiyongera canke igabanuka Akaranda
20190180
2018000
2017000
2016500
2015200
2014700
20131000
2012900
2011700
2010400
2009500
2008800
20071300
2006100
20050200
20040230
2003500
2002000
2001000
2000200
1999400
1998700
19971200
19961500
19951500
19941300
19932000
1992500
1991000
1990300
19890150
19880026
19871500
19861200
1985200
1984000
1983700
1982500
1981500
1980600
1979040
19780150
1977300
1976900
1975700
19741100
1973700
1972500
1971400
1970700
19690110
19680250
1967700
1966200
1965400
1964600
19630100
19620290
19610290
19600044
19590047
19580041
19570037
19560035
19550043
19540040
19530043
19520027
19510410
19500330
1949900
19481200
19470290
19460360
19450042
19440047
19430043
19420035
19410240
1940060
1939500
1938300
1937600
1936600
1935600
1934090
19330180
19320027
19310035
19300045
19290041
19280034
19270220
1926080
Bitangwa na: PAM
Menya: Idindira bisigura yuko inzige ziriho ariko ku gitigiri gito cane; kwiyongera bisigura ko ibitero vyinshi vy'inzige vyibonekeje mu gihe c'irondoka; akaranda bisigura gukwiragira cane hamwe no kwonona cane ibiterwa ikiringo kingana umwaka; impera z'akaranda ryitwa igabanuka.

Imigwi amahanga iriko irasivya imirima mu buseruko bwa Afrika no muri Pakistani

Igitero gikomeye c'inzige zo mu bugaragwa caheruka kera cane gishegeshe imirima n'ubwatsi hose mu karere k'ihembe rya Afrika, bikabangamira kuboneka kw'ibifungurwa mu karere kose.

Utu dukoko tw'utwononyi ubu turiko turakwiragira muri Kenya nyuma yo gusiga akaga muri Somaliya na Etiyopiya. Ni co gitero c'inzige gikomeye muri Kenya mu myaka 70 kikaba ari co gikomeye muri Somaliya na Etiyopiya mu myaka 25.

Somaliya yatangaje ibihe bidasanzwe mu gihugu cose kubera iki kibazo. Nico gihugu ca kabiri cabikoze nyuma ya Pakistani, aho utwo dukoko twahoneje ipampa, ingano, ibigori hamwe n'ibindi biterwa mu turere tw'uburengero.

Ariko akarere k'ihembe rya Afrika ni ko gateye cane impungenge, PAM ikavuga ko, mu gihe izi nzige ziriko zirarondoka vuba cane igitigiri cazo gishobora kwigwiza n'500 gushika mu kwezi kwa gatandatu.

Hari ibihugu vyameze magabo kubera inzige

Ikarata yerekana ingene inzige ziriko zirasongera isibe mu karere k'ihembe rya Afrika, impande zose z'ikiyaga gitukura hamwe n'urubibe rwa Pakistani n'Ubuhinde. Imigwi amahanga y'inzige iriko irakwiragira muri Etiyopiya na Kenya kandi ishobora kwimukira no mu bindi bihuhugu. Bitangwa na: FAO, ukwa kabiri 2020

Hari imigwi imwe y'inzige yambutse urubibe ija muri Uganda kuwa Mungu nk'uko bitangazwa n'abajejwe intwaro, kandi PAM yagabishije ko ukwiyongera gushobora guhindukamwo akaranda nihatagira igikorwa.

Utu dukoko turamaze gusambura isi ndimwa irenga acres 175.000 muri Somaliya na Etiyopiya gushika mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kabiri.

Izi zinge zirya amatoni y'ivyatsi umuriyoni 1,8 ku munsi mu kibanza kingana na kirometero kwadarato 135, nk'uko PAM ivuga.

Iryo shirahamwe ryemeza ko umugwi umwe muri Kenya wari upfyukiriye ahantu hafise ubwaguke bwa 40km kuri 60km.

Uruzige rushobora kurya ibingana gute?

Uruzige rwo mu bugaragwa rukuze rurashobora kurya ibingana n'uburemere bwarwo ku munsi, ni kuvuga 2g. Igicapo ntangamakuru cerekana ivyo uruzige rwo mu bugargwa rukuze rushobora kurya. Rushobora kurya nk'2g - bingana n'uburemere bw'umubiri warwo. Umugwi w'inzige upfukira akarere ka kirometero kwadarato imwe ushobora kurya ibingana n'ivyorya abantu 35.000. Bitangwa na: PAM

Abajejwe intwaro mu karere bafise ubwoba bw'uko iki kibazo c'inzige gishobora gutuma umwimbu w'ibirimwa ugabanuka, bikabangamira kuboneka kw'ibifungurwa mu karere gasanzwe kabangamiwe n'ingaruka z'imyuzure n'uruzuba. Abantu barenga imiriyoni 20 mu karere barashobora kubangamirwa, nk'uko ONU ivuga.

Keith Cressman, uwujejwe kurereka inzige muri PAM, agira ati: "Turajwe ishinga cane na Kenya hamwe na Etiyopiya kuko ni vyo bibanza birimwo imigwi y'inzige minini cane".

"Vyongeye, muri Etiyopia, inzige ziriko zirarondokerayo, bigasigura ko igitigiri cazo ciyongera."

Ifoto ya Ali Bila Waqo, umurima wiwe ukaba warahonejwe n'inzige

Ali Bila Waqo, umurimyi w'imyaka 68 y'amavuko akorera mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kenya, yari yizeye kuzoronka umwimbu mwiza uno mwaka, kuko imvura yari yabonetse nyuma y'igihe kirekire c'uruzuba.

Ariko inzige zaronye ziratongora umurima wiwe wose w'ibigori n'ibiharage.

Agira ati "zariye ivyari vyameze vyose kandi ivyo zitariye vyaciye vyuma. Vyaratubabaje cane. Twarabona ivyo kurya n'amaso yacu, ariko ntitwigeze dukirako."

Bwana Waqo, aribuka neza igitero c'inzige caheruka mu 1960, akavuga ingene izo nzige zakubise ikirere kikijima.

Agira ati "harijima ku buryo udashora no kubona izuba."

Ikirere kibi catumye ikibazo cunyuka.

Icateje igitero c'inzige c'ubu cahereye ku gihe c'ibihuhusi n'imvura nyinshi vyo mu 2018-19.

Inzige zo mu bugaragwa mu bisanzwe ziba mu karere kumye kari nko ku bihugu 30 hagati ya Afrika y'uburengero n'Ubuhinde - akarere k'ubunini bungana n'ibirometero kwadarato imiriyoni 16.

Ariko imvura yaguye mu myaka ibiri iheze yatumye mu bumanuko bw'amazinga y'Abarabu haba heza bituma inganwe zitatu z'inzige zigwira atawuzibonye, nk'uko bivugwa na ONU.

Kwiyongera kwantanguye kuva mu 2018

Ikarata yerekana ingene umugwi w'inzige wiyongereye mu masizeni make kandi zikava mu mazinga y'Abarabu zikaja mw'ihembe rya Afrika hamwe n'urubibe rw'Ubuhindi na Pakistani. Bingwa na: PAM, ukwa mbere 2020

Gushika mu ntango za 2019, imigwi ya mbere y'inzige yerekeje muri Yemen, Arabi Saudite na Irani, zirarondoka cane imbere yo kwungururiza muri Afrika.

Iyindi migwi yaravutse kandi gushika mu mpera z'umwaka uheze zari zagwiriye muri Eritreya, Jibuti na Kenya.

Ifoto y'umugwi w'inzige mu karere ka Samburu muri Kenya

Imigwi y'inzige kandi iriko iragwirirana ku kiyaga gitukura, bigakora kuri Misiri, Sudani, Arabi Saudite na Yemen, hamwe no ku rubibe rw'Ubuhinde na Pakistani - ibintu ONU ivuga ko "biteye impugenge cane".

Naho ibitero vy'inzige nk'ivyo bigoye cane kurwanya kuko zikwiragira akarere kanini cane, Bwana Cressman wo muri PAM yemera ko hari vyinshi vyari gushobora gukorwa kare mu guhangana n'iki kibazo co kwiyongera kw'inzige.

Yagize ati "Iyo haba utwigoro twinshi kandi dushika ku kintu mu guhangana n'ikibazo mu bihugu bimwe, vyari gutuma ibintu bitunyuka."

Abantu bariko baragerageza guhangana n'iki kiza c'inzige

Mu gihe ikiza c'inzige kiri mu karere k'ihembe rya Afrika ari akataraboneka mu vyerekeye ingene izo nzige zingana n'ivyo ziri kwonona, ibihugu biriko birakora uko bishoboye.

Gukumira iki kiza bikunda ari uko ibintu bibiri bibonetse - kurereka no kugenzura bikwiye.

Urwego rwa PAM rutanga amakuru ku nzige zo mu bugaragwa rutanga imburi, kikagabisha kare kandi kikavuga igihe, ubunini hamwe n'akarere igitero c'inzige gishobora kubamwo n'ukurondoka kwazo.

Ariko iyo igitigiri c'inzige kimaze gushika ku rwego runini cane, nk'uko bimeze mu karere k'ihembe rya Afrika, hakenewe gufatwa ivyemezo vya vuba vyo kugabanya ubwinshi bw'inzige, co kimwe no gukumira ngo iyindi migwi yazo ntivuke ikagwirirana.

Ingene imigwi y'inzige irwanywa

Igicapo ntangamakuru c'ukuntu imigwi y'inzige ishobora kurwanywa hakoreshejwe imiti yo gupoma bagenda n'amaguru, hakoreshejwe indege canke imodoka. Bitangwa na: PAM

Bwana Cressman agira ati "ubu hakenewe kugenzura uturere tunini hakoreshejwe indege muri Kenya na Etiyopiya - kandi vyoba vyiza binakozwe muri Somaliya, ariko ibi ntibishoboka kubera umutekano."

"Mu gihe inzige ubu zigizwe n'imigwi y'izikuze, vyoba vyiza zigabweko ibitero bikomeye n'indege kugira tugabanye igitigiri c'izobandanya gukura zigata amagi."

Naho ubushakashatsi bubandanya kugira hatorwe umuti utabangamira ibidukikije, nk'imiti ikozwe mu biterwa canke kuzana ibikoko birya inzige, uburyo bukoreshwa kenshi mu kuzikumira ni imiti y'ubumara.

Hatewe imiti muri izo nzige n'abagenda n'amaguru, imiduga canke indege, imigwi yose y'inzige irashobora gutumberezwa kandi ikicwa n'ubumara mu mwanya muto.

Utwigoro two guhangana n'igitero c'inzige twariyongereye muri Kenya mu gukoresha indege zipoma imiti, ariko gukumira inzige nyishi uku ziri mu karere kanini cane, akarere kagoye gushikamwo, kiracari ikibazo kitoroshe kubera uburyo.

Ifoto y'umurima w'umurimyi Ali Bila Waqo wasambuwe

Bigoye cane cane mu bihugu n'uturere aho bamaze imyaka myinshi badahura n'ikibazo c'inzige, kuko ata nyubako zisanzweho zo kwifashisha canke ngo babe bibuka uko bikorwa.

Bwana Cressman agira ati "birashobora gutera ubwoba cane iyo igitero c'inzige kigarutse."

Ivyakozwe muri Somaliya, Etiyopiya na Kenya - co kimwe no muri Pakistani - bizokwerekana igikenewe gukorwa mu bihe biri imbere. Ukwiyongera kuriho ubu nikwambuka izindi mbibe, izindi ntara zigashikirwa, iyindi mirima ikonwa, harashobora gutangazwa "akaranda".

ONU ivuga ko kupoma bibera ku butaka no mu kirere mu karere kuri ubu "ntibikwiye" ikaba yasavye amakungu guterera imiriyoni $70 vyihutirwa yo gufasha guhangana n'iki kibazo.

Ariko ku murimyi wo muri Kenya Ali Bila Waqo n'umuryango wiwe, icokorwa ico ari co cose ubu nta kamara kuko amazi yarenze inkombe. Ikintu conyene bashobora gukora mu kurwanya izi nzige iyo zamanuka kwari guhonda ku mabido no kuvuza induru.

Ariko naho biri uko, ivyamubayeho asa n'uwavyakiriye.

Agira ati "Ni ugushaka kw'Imana. Iki ni igisirikare cayo."

Ababiteguye

Words and production by Lucy Rodgers, field production by Joe Inwood, design by Zoe Bartholomew and Millie Wachira, development by Becky Rush, Catriona Morrison and Purity Birir. Locust images by Swidbert R Ott and Stephen Rogers and Getty Images. Kenya farming images by the BBC.


Ibindi kuri iyi nkuru