Ubuhanga bwo gukoresha mudasobwa

  1. Microsoft ivuga ko amakonte muravyo (email accounts) ashika 3000 yatewe

    Aba hackers binjiye mu nyabwonko za USAID barungika ubutumwa muravyo (emails) busa nk'uko umengo ni ubw'ukuri, ariko bukaba bufise link/lien, uyifyonzeko ica yinjiza umugera mubi wiba amakuru yose ari mu nyabwonko yawe, ukongera ugaca utera imigera mu zindi nyabwonko zose ziri ku murongo umwe na rwawe.

    Soma ibindi
    next