Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Gutunga frigo vyerekana urwego ugezeko

Ubushakashatsi bwa BBC bwasanze gutunga frigo ari ikintu gitanga urugero rwerekana aho ubutunzi bw'abanyagihugu bugeze.