Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Intangarugero mu bagore bo muri Afrika

Marie Diongoye Konaté niwe wenyene afise amahinguriro y'ibifungurwa kama muri Cote d' Ivoire, akabikora mu ntete/ibinyampeke.

Nta gikomeye mu buzima nko kugira intango nziza mu bwana.

Ingwara zifatira ku gufungura nabi zishobora kuzana ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu.

Niyo mpamvu Marie Konaté yatanguye kurondera umuti w'ico kibazo c'ingaburo nziza y'ibibondo, haraheze imyaka 20.

Ashimishwa no gukora ibifungurwa mu vyimburwa mu gihugu, bizimbutse kandi bifise ingaburo nziza, bishobora gukoreshwa mu kibanza c'ingaburo zikorerwa mu mahanga.