મૂત્રથી ઉત્પન્ન થતી વીજળીથી મોબાઈલ ફોન ચાર્જ થઈ શકે છે.

મૂત્રથી ઉત્પન્ન થતી વીજળીથી મોબાઈલ ફોન ચાર્જ થઈ શકે છે.