રામનાં અવતરણથી બુદ્ધમ્ શરણમ્ ગચ્છામિ...

બસ હવે રામનું અવતરણ થશે.


વિકાસનો પ્રશ્ન


બુદ્ધમ્ શરણમ્ ગચ્છામિ...