કાર્ટૂનઃ કોણ કરી રહ્યું છે પટેલની અવગણના?

કીર્તિશનું કાર્ટૂન