કાર્ટૂન : સાંસદ અને ધારાસભ્ય સામેના કેસની સુનાવણી માટે ખાસ અદાલત માટે સુપ્રીમનું સૂચન

કીર્તિશનું કાર્ટૂન