કાર્ટૂન: ફૂડ ફેસ્ટિવલ એ દિવસે જ્યારે...

દિલ્હીમાં વર્લ્ડ ફૂડ ફેસ્ટિવલ અંગે કીર્તિશનું કાર્ટૂન