કાર્ટૂનઃ 'જૂના ડાઘથી છૂટકારો મેળવવા અમને મળો!'

કીર્તિશનું કાર્ટૂન