તમે તો વિકાસની લાજ રાખી, જુઓ અઠવાડિયા દરમિયાનના બીબીસી કાર્ટૂન્સ

બીબીસી કાર્ટૂન: આજે ભાષણમાં લાડવો મળ્યો છે

બીબીસી કાર્ટૂન: કોણ અમીર, કોણ ગરીબ?

બીબીસી કાર્ટૂન: નેતાઓની પ્રાર્થના.

બીબીસી કાર્ટૂન: પરિણામો બાદ મોદીએ કોનો ઉપકાર માન્યો!