બીબીસી ન્યૂઝ ગુજરાતીનો સંપર્ક કરો

આપની પ્રતિક્રિયા પાઠવવા કૃપા કરીને અમને bbcgujarati@bbc.co.uk પર ઇ-મેઇલ કરો.

અમને મળતા તમામ ઇ-મેઇલ વાંચવાની કોશિશ છતાં અમે પ્રત્યુત્તર પાઠવવાની ખાતરી નથી આપતા.

અમે આપના ઇ-મેઇલનો જવાબ આપીશું અથવા સ્પષ્ટીકરણ માટે આપનો સંપર્ક કરીશું.

જો આપ કોઈ ફરિયાદ પાઠવવા માંગતા હો તો કૃપા કરીને અમારા complaints page નો ઉપયોગ કરો.