બીબીસી ન્યૂઝ ગુજરાતીને આપની ફરિયાદ પાઠવો.

ફરિયાદ મોકલવા માટે bbcgujarati_fariyaad@bbc.co.uk પર ઇ-મેઇલ લખો.

સામાન્યપણે અમે 14 દિવસમાં પ્રત્યુત્તર પાઠવીએ છીએ પરંતુ તેનો આધાર ફરિયાદનો વિષય અને તે સંદર્ભે તપાસ કરી વિગતો મળવા પર રહેલો છે.

અમને મળતી ફરિયાદો તેમજ અન્ય પ્રતિભાવોમાં ઉઠાવાયેલા મુદ્દાઓ પરત્વે અમારું વલણ અને તેના નિરાકરણની પ્રક્રિયા જાણવા કૃપા કરીને 'What happens to your complaint' (અંગ્રેજીમાં) વાંચો.

સામાન્ય પૂછપરછ માટે કૃપા કરીને feedback page નો ઉપયોગ કરો.