ઈલોન મસ્કના ફાલ્કન હેવી રોકેટનું સફળ પ્રક્ષેપણ

ઈલોન મસ્કના ફાલ્કન હેવી રોકેટનું સફળ પ્રક્ષેપણ

વિશ્વનું સૌથી શક્તિશાળી રોકેટ ફાલ્કન હેવીનું તેનાં પ્રથમ ઉડ્ડયનમાં જ સફળ પ્રક્ષેપણ કરવામાં આવ્યું.