અંતરિક્ષમાં કેવી કેવી વસ્તુઓ મોકલાય છે?

અંતરિક્ષમાં કેવી કેવી વસ્તુઓ મોકલાય છે?

છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં કાર, ગોલ્ફ બોલ, પાઈ જેવી વસ્તુઓને અંતરિક્ષ યાત્રામાં મોકલવામાં આવી છે.