ક્વિઝ દ્વારા ચકાસો પ્રો. હૉકિંગના સંશોધનો વિશે આપનું જ્ઞાન