એમેન્યુઅલ મેક્રોન

  1. બ્રિજેટ અને મૈક્રૉંની પ્રેમ કહાણી

    બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિની ફેસબુક પોસ્ટ અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિના જવાબ બાદ ફરી ચર્ચા વકરી.

    વધુ વાંચો
    next