Waka ta farko a 2019 ta 'Hafiz ga ni na zo'

Waka ta farko a 2019 ta 'Hafiz ga ni na zo'

Waka ta farko ta 'Hafiz ga ni na zo'