BBC navigation

Дүйнөлүк жаңылыктар бир мүнөттө

Соңку жаңыланышы: 21-январь, 2013 - 14:20 GMT

Медиа ойнотуу

Дүйнөлүк жаңылыктар бир мүнөттө

Көрүүmp4

Бул видео/аудиону ойнотуш үчүн Флеш-плейердин туура версиясы керек.

Плэйерден ойнотуу

More Multimedia

BBC © 2014 Эскертүү: Би-Би-Си сырткы интернет сайттардын мазмуну үчүн жоопкер эмес.

Бул баракча кошумча стили менен камсыздалган акыркы интернет браузер аркылуу оңой көрүнөт. Азыркы браузер аркылуу ушул беттин мазмунун көрүп жатканда, визуалдык материалды толук көрө албайсыз. Браузерди жаңыртып тургула же кошумча стилди иштеткенге аракет кылгыла.