आजकाल कशाची एक्सपायरी डेट कधी येईल, काही सांगता येत नाही.