मला पण घेऊन चला रे!

Image copyright Kirtish Bhatt