'सर्व प्रकारच्या सोयींसाठी आधारचा वापर योग्य नाही'