आजचं कार्टून : 'अहो आधी अच्छे दिन तर दाखवा...'

प्रतिमा मथळा अच्छे साल?