C

Air fhoillseachadh

cabhlach: fleet

Cabhlach Rìoghail: Royal Navy

cabhsair: causeway

caidreachas: federation

càineadh: slandering

cairtean-creideis: credit cards

caismeachd: march

calpachd: capitalist

caothach: rage, fury

carbad-eiridinn: ambulance

cead-dealbhachaidh: planning permission

ceannarcach: terrorist

ceannsaich: control

cearcaill ghaoithe: cyclone

a' chaitheimh: tuberculosis

claigeann: skull

claon: tilt

clàraichte: registered

clàr-gineadh: genetic code

clèir: presbytery

clò nan dall: braille

closaichean: carcasses

a' cnuasachadh: pondering

cobhair: assistance

co-fhlaitheas: commonwealth

connadh: fuel

còraichean: rights

còraichean mairisteach: conjugal rights

crann: mast

crann-gaoithe: wind turbine (standing)

creachan: scallop

crith-thalmhainn: earthquake

cron: harm

cruadal: hardship

cugallach: uncertain

cuibhreann: allowance

cùiltearachd: smuggling

Cumantan: Commons (House of Commons)

cunntas-bheachd: opinion poll

cuotathan: quotas

cùram: care

Curriculum airson Sàr-Mhaitheis: Curriculum for Excellence

campus: àrainn

cancer: aillse

candidate: tagraiche

capitalist: calpachd

carcasses: closaichean

care: cùram

cattle: sprèidh

causeway: cabhsair

certain: deimhinne

chainsaw: sèin-shàmh

chip: sgealb

claim: tagradh

climber: staing an ionmhais

cod: trosg

Commons (House of Commons): Cumantan

commonwealth: co-fhlaitheis

Commonwealth Games: Geamaichean a' Cho-fhlaitheis

compensation: airgead-dìolaidh

confidential: dìomhair

conjugal rights: còraichean mairisteach

Conservative Party: Tòraidhean

constitution: bun-reachd

control: ceannsaich

corncrake: traon

court warrant: barantas-cùirte

credit cards: cairtean-creideis

credit crunch: staing a' chreidis

criminal: eucoireach

Curriculum for Excellence: Curriculum airson Sàr-Mhaitheis

cyclone: cearcaill ghaoithe