D

  • Air fhoillseachadh

dà thrian: two thirds

daibhreas: bankruptcy

dàil: delay

dearmad: neglect

deasbad: debate

deatamach: necessary

deimhinne: certain

deireannach: final

dìlseach: loyalist

dìoghrasach: passionate

diombach: dissatisfied

dìomhair: confidential

dìteadh: sentenced

dleasdanas: responsibility

dolaidh: harm

Dun Lèibhe: Livingston

dùsgadh: awakening

dùthchail: rural

debate: deasbad

decorate: bankruptcy

Defence Secretary: Rùnaire an Dìon

delay: dàil

denial: àicheadh

develop: a leasachadh

dinghy: geòla

disagreement: easaonta

dissatisfied: diombach

distilleries: taighean-staile

disturbance: aimhreit

dolphins: leumadairean

doubt: teagamh

drought: tart