I

  • Air fhoillseachadh

iarrtas: application

ìmpidh: pressure

in-fhillte: integrated

in-imrich: immigrant

in-imriche: immigration

inbhe: status

innleadair: engineer

Inneal taosgaidh: pump

iomagaineach: anxiety

iomairt: enterprise

iomlaid-obrach: work exchange

Ionad na Cabhlaich Rìoghail: Royal Naval Base

ionadail: local

ionaltradh: pasture

ionmhas: wealth

immigrant: in-imrich

immigration: in-imriche

independent: neo-eisimeileach

infrastructure: bun-structar

innocent: neo-chiontach

insurance: àrachas

integrated: in-fhillte

intention: rùn

investigation: rannsachadh