L

Air fhoillseachadh

Là Buidhe Bealltainn: May Day

làrach-lìn: website

a leasachadh: to develop

leigheas: treatment

leumadairean: dolphins

leum-sìnteig: triple jump

liananaich ghorm: algae

luchd-còmhnaidh: residents

luchd-earrann: shareholders

luchd-fianais: witnesses

luchd-smàlaidh: firemen (and women!), fire service

luchd-trusaidh nam fiach: receivers

lùth-chleasaiche: athlete

lack: gainnead

land: fearann

life sentence: binn-beatha

lifeboat: bàta-teasairginn

Livingston: Dun Lèibhe

local: ionadail

local authority: ùghdarras ionadail

loyalist: dìlseach

lung: sgamhan