M

  • Air fhoillseachadh

mac an duine: humans

maoidheadh: threaten

maoim-slèibhe: landslide

maom-sneachda: avalanche

maorach: shellfish

maosgan caol: prawn

mar an ceudna: likewise

marcaid nan earrannan: stock market

marsantaich: traders

maslach: disgraceful

mèar: mayor

measadh: assessment

meatair: metre

a' Mhanachainn: Beauly

mì-chothromach: unjust

mì-chùram: carelessness

mì-mhoralta: immoral

mial: louse

milleadh: damage, destruction, harm

Ministear na h-Àrainneachd: Minister for Enviroment

Ministreachd an Dìon: Ministry of Defence

mion-chànan: minority language

mionaideach: detailed

molaidhean: proposals

Monadh an t-Sonais: Prestonpans

Am Monadh Ruadh: Cairngorms

morghan: shingle

muc-mhara: whale

muileann-gaoithe: windmill

march: caismeachd

marines: saighdearan-mara

mast: crann-gaoithee

May Day: Là Buidhe Bealltainn

measles: a' ghriùthrach

member of Parliament: Ball Pàrlamaid

MEP: BPE

merchandise: bathar

message: teachdaireachd

Motherwell: Tobair na Màthair

MP: BP

MSP: BPA