O

Air fhoillseachadh

obair-lannsa: surgery

Obar Bhrothaig: Arbroath

oidhirp: attempt

oighreachd: estate

oir-ghreus: tapestry

ollamh: professor

òraidichean: lecturers

òtrach: rubbish dump

òtrachas: sewage

opinion poll: cunntas-bheachd

outside: air a' bhlàr a-muigh