R

  • Air fhoillseachadh

RA: UK

rabhadh: warning

rannsachadh: investigation

raon-laighe: runway

raon nan rocaidean: rocket range

rèidio-beò: radioactive

rèis phàirteach: relay race

rèite: agreement

rèitire: referee

riochdaire: representative

rothar: bicycle

Rùnaire a' Cheartais: Justice Secretary

Rùnaire an Dìon: Defence Secretary

Rùnaire na Dùthcha: Home Secretary

Rùnaire na Stàite: Secretary of State

rùn: intention

rup: auction

racism: gràin-cinnidh

radioactive: rèidio-beò

rage: caothach

receivers: luchd-trusaidh nam fiach

referee: rèitire

reform: ath-leasachadh

registered: clàraichte

relay race: rèis phàirteach

relief: faochadh

renewable: ath-nuadhachail

report: aithisg

representative: riochaire

residents: luchd-còmhnaidh

responsibility: dleasdanas

revision: ath-nuadhachail

restraint: bacadh

rights: còraichean

rocket range: raon nan rocaidean

Royal Naval Base: Ionad na Cabhlaich Rìoghail

Royal Navy: Cabhlach Rìoghail

refuse, rubbish: sgudal

rumours: fathannan

runway: raon-laighe

rural: dùthchail

rural affairs: gnothaichean dùthchail