S

  • Air fhoillseachadh

saighdearan-mara: marines

sàth: stab

seach-rathad: by-pass

seanadh: assembly

Seapanais: Japanese language

sèin-shàmh: chainsaw

sgamhan: lung

sgealb: chip

sgeadaich: decorate

sgudal: rubbish, refuse, garbage

sloinntearachd: genealogy

smachd: control

smachd-bhann: sanction

sochairean sòisealta: welfare benefits

spreadhadh: explosion

sprèidh: cattle

stailc: strike

staing a' chreidis: credit crunch

staing an ionmhais: financial crisis

streapadair: climber

susbainteach: substantial

An t-Suain: Sweden

sanction: smachd

scallop: creachan

Secretary of State: Rùnaire na Stàite

sectarianism: gràin-creideimh

section: earrann

security: teàrainteachd

sentenced: dìteadh

separate: fa leth

share (financial): earrann

shareholders: luchd-earrann

shipyards: gàraidhean-shoithichean

silt, mud: eabar

skull: claigeann

slandering: càineadh

slave: tràill

spy: fear-brathaidh

stab: sàth

status: inbhe

stream: allt

suspicion: amharas

strike: stailc

substantial: susbainteach

suffer: fuiling

syphillis: an galar frangach

Sweden: An t-Suain