BBC Naidheachdan

T

Published
taghadh choitcheann: general election
tagradh: claim
tagraiche: candidate
Taigh nam Morairean: The House of Lords
Taigh nan Cumantan: The House of Commons
taighean-staile: distilleries
taisdeal: travel
tanca-lobhaidh: anaerobic digestor
Taoiseach: Prime Minister
tart: drought
teachdaireachd: message
teagamh: doubt
teàrainteachd: security
tèarmann cìse: tax haven
teisteanas: evidence
tinneas na h-urchaid: gonorrhea
tiodhlacadh: funeral
Tobair na Màthair: Motherwell
toirmeasg: ban
torach: fertile
Tòraidhean: Conservative Party
torramh: pilgramage
tràill: slave
traon: corncrake
trosg: cod
truailleadh: pollution
tuil: flood, deluge, tide, torrent
tuirbin-gaoithe: wind turbine
tapestry: oir-ghreus
tax haven: tèarmann cìse
terrorist: ceannarcach
The House of Commons: Taigh nan Cumantan
The House of Lords: Taigh nam Morairean
The Privy Council: A' Chomhairle Dhìomhair
threat: bagairt
tilt: claon
travel: taisdeal
treatment: leigheas
triple jump: leum-sìnteig
tuberculosis: a' chaitheimh
two thirds: dà thrian