T

  • Air fhoillseachadh

taghadh choitcheann: general election

tagradh: claim

tagraiche: candidate

Taigh nam Morairean: The House of Lords

Taigh nan Cumantan: The House of Commons

taighean-staile: distilleries

taisdeal: travel

tanca-lobhaidh: anaerobic digestor

Taoiseach: Prime Minister

tart: drought

teachdaireachd: message

teagamh: doubt

teàrainteachd: security

tèarmann cìse: tax haven

teisteanas: evidence

tinneas na h-urchaid: gonorrhea

tiodhlacadh: funeral

Tobair na Màthair: Motherwell

toirmeasg: ban

torach: fertile

Tòraidhean: Conservative Party

torramh: pilgramage

tràill: slave

traon: corncrake

trosg: cod

truailleadh: pollution

tuil: flood, deluge, tide, torrent

tuirbin-gaoithe: wind turbine

tapestry: oir-ghreus

tax haven: tèarmann cìse

terrorist: ceannarcach

The House of Commons: Taigh nan Cumantan

The House of Lords: Taigh nam Morairean

The Privy Council: A' Chomhairle Dhìomhair

threat: bagairt

tilt: claon

travel: taisdeal

treatment: leigheas

triple jump: leum-sìnteig

tuberculosis: a' chaitheimh

two thirds: dà thrian