Fios thugainn

  • Air fhoillseachadh

Leughaibh naidheachdan na Gàidhealtachd, na Gàidhlig 's nan Eilean, anns a' Ghàidhlig an seo gach là.

Bheir sinn dhuibh na naidheachdan a tha a' buntainn ri saoghal nan Gàidheal nach fhaighear sa Bheurla.

Glacaibh na naidheachdan sin an seo a là 's a dh'oidhche.

Gheibh sibh cuideachd fios mun aimsir, agus sgeulachdan air iomadh cuspair inntinneach.

Faic gu h-ìosal son brath a chur thugainn air post-d no faodaidh sibh fònadh thugainn air: 08000 967 950.

Faodar dealbhan a chur thugainn air a' phost-dealain sin cuideachd, ann an cruth jpg.

Cead is cùmhnantan airson fios a chuir dhan BhBC.