Comhairle na Gàidhealtachd

An Gearasdan & Àird nam Murchan

Ainm Pàrtaidh
Anndra Philip Baxter Neo-eisimeileach
Bren Gormley Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Tòmas MacIllinneinn Neo-eisimeileach
Brian Murphy Pàrtaidh Làbarach na h-Alba

Caol & Malaig

Ainm Pàrtaidh
Bill Clark Neo-eisimeileach
Ailean MacEanraig Neo-eisimeileach
Eddie Mac an t-Sealgair Neo-eisimeileach

Eilean a' Cheò

Ainm Pàrtaidh
Hamish Friseal Neo-eisimeileach
Iain R Gòrdan Neo-eisimeileach
Drew Millar Lib Deamaich na h-Alba
Iain Renwick Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Ros an Iar, Strath Pheofhair & Loch Aillse

Ainm Pàrtaidh
Biz Chaimbeul Lib Deamaich na h-Alba
Iain Cockburn Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Ridseard Iain Greene Neo-eisimeileach
Audrey Nic na Ceardaich Neo-eisimeileach

Inbhir Pheofharain & Sìophort

Ainm Pàrtaidh
Graham Alasdair MacCoinnich Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Alasdair MacFhionghain Neo-eisimeileach
Angela NicIlleathainn Lib Deamaich na h-Alba
Mairead Paterson Neo-eisimeileach

An t-Eilean Dubh

Ainm Pàrtaidh
Dàibhidh Alston Lib Deamaich na h-Alba
Billy Barclay Neo-eisimeileach
Craig Alasdair Friseal Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Iseabal NicCaluim Neo-eisimeileach

Inbhir Nis an Iar

Ainm Pàrtaidh
Ailean Duffy Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Ailig Greumach Lib Deamaich na h-Alba
Graham Ros Neo-eisimeileach

Meadhan Inbhir Nis

Ainm Pàrtaidh
Seònaid Chaimbeul Neo-eisimeileach
Donaidh Kerr Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Ridseard Laird Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Bet NicAlasdair Pàrtaidh Làbarach na h-Alba

Inbhir Nis Taobh Nis

Ainm Pàrtaidh
Alasdair Christie Lib Deamaich na h-Alba
Norrie Donald Neo-eisimeileach
Friseal Parr Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Sìne Slater Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Inbhir Nis Allt a' Mhuilinn

Ainm Pàrtaidh
Iain Seòras Brown Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Jimmy Gray Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Coinneach MacLeòid Lib Deamaich na h-Alba

Bàideanach & Strath Spè

Ainm Pàrtaidh
Jaci Douglas Neo-eisimeileach
Dàibhidh Fallows Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Bill Lobban Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Griogair Rimell Lib Deamaich na h-Alba

An t-Àird & Loch Nis

Ainm Pàrtaidh
Eilidh NicIlleMhìcheil Neo-eisimeileach
Mairead Christine Davidson Neo-eisimeileach
Drew Hendry Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Hamish Wood Lib Deamaich na h-Alba

Inbhir Nis a Deas

Ainm Pàrtaidh
Carolyn Caddick Lib Deamaich nah-Alba
Jim Crawford Neo-eisimeileach
Coinneach Gowans Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Tòmas Pragg Lib Deamaich na h-Alba

Inbhir Narann

Ainm Pàrtaidh
Laurie Ridseard Friseal Neo-eisimeileach
Mìchael Green Neo-eisimeileach
Cailean Iain MacAmhlaidh Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Liz Dhòmhnallach Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Cùil Lodair & Àird nan Saor

Ainm Pàrtaidh
Ruairidh Balfour Neo-eisimeileach
Iain Ford Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Glynis Nic na Ceardaich Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Cèit Stephen Lib Deamaich na h-Alba

Baile Dhubhthaich & Ros an Ear

Ainm Pàrtaidh
Alasdair Rhind Neo-eisimeileach
Fiona Robasdan Neo-eisimeileach
Jamie Stone Lib Deamaich na h-Alba

Caolas Chrombaigh

Ainm Pàrtaidh
Mike Fionnlasdain Neo-eismeileach
Màrtain Rattray Lib Deamaich na h-Alba
Maxine Nic a' Ghobhain Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Carolyn Anne Wilson Neo-eismeileach

Cataibh an Ear & Eadardan

Ainm Pàrtaidh
Deirdre NicAoidh Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Seumas MacIlleBhrath Neo-eisimeileach
Graham Phillips Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Cataibh a Tuath, an Iar is Meadhanach

Ainm Pàrtaidh
Seòras Farlow Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Uisdean Moireasdan Neo-eisimeileach
Linda Rothach Lib Deamaich na h-Alba

Gallaibh

Ainm Pàrtaidh
Dàibhidh Bremner Neo-eisimeileach
Raibeart Coghill Eile
A.I. Uilleam MacAoidh Eile
Ailig MacLeòid Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Inbhir Theòrsa

Ainm Pàrtaidh
Donaidh MacAoidh Neo-eisimeileach
Iain S Rosie Neo-eisimeileach
Roger Saxon Pàrtaidh Làbarach na h-Alba

Inbhir Ùige

Ainm Pàrtaidh
Bill Fernie Neo-eisimeileach
Niall Dòmhnallach Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Gail Ealasaid Ros Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Riochdairean uile gu leìr

Buidheann Riochdairean
Neo-eisimeileach 35
Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 22
Lib Deamaich na h-Alba 15
Pàrtaidh Làbarach na h-Alba 8