Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid

Image caption Sgìre Earra Ghàidheal is Bhòid

Eilean Bhòid

Ainm Pàrtaidh
Raibeart Mac an t-Saoir Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Len Scoullar Neo-eisimeileach
Iseabal Strong Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Cinn Tìre & na h-Eileanan

Ainm Pàrtaidh
Iain MacAilpein Neo-eisimeileach
Anna Horn Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Robin Currie Lib Deamaich na h-Alba

Meadhan Earra Ghàidheal

Ainm Pàrtaidh
Donaidh Mac a' Mhaolain Neo-eisimeileach
Dùghlas Philand Neo-eisimeileach
Sandaidh Mac an Tàilleir Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

An t-Òban a Deas & na h-Eileanan

Ainm Pàrtaidh
Màiri Sìne Devon Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Fred Hall Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Alasdair MacDhùghaill Neo-eisimeileach
Ruairidh MacCuthais Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Cinn Tìre a Deas

Ainm Pàrtaidh
Iain Semple Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Dòmhnall Kelly Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba
Rory Colville Lib Deamaich na h-Alba

An t-Òban a Tuath is Latharna

Ainm Pàrtaidh
Louise Anna Glen-Lee Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Iain Aonghas Dòmhnallach Neo-eisimeileach
Donnchadh Mac an t-Saoir Neo-eisimeileach
Elaine Robasdan Neo-eisimeileach

Comhghall

Ainm Pàrtaidh
Uilleam Gòrdan Blair Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Bruce Marshall Neo-eisimeileach
Ailig MacNeachdainn Neo-eisimeileach

Dùn Omhain

Thèid an taghadh seo a chumail Diardaoin 10mh den Chèitean, 2012.

Laomainn a Tuath

Ainm Pàrtaidh
Maurice Corry Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba
Seòras Freeman Neo-eisimeileach
Raibeart Graham Mac an t-Saoir Neo-eisimeileach

Meadhan Bhaile Eilidh

Ainm Pàrtaidh
Vivien Dance Neo-eisimeileach
Aileen Morton Lib Deamaich na h-Alba
Gary Mulvaney Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba
Seumas Robb Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Baile Eilidh is Laomainn a Deas

Ainm Pàrtaidh
Dàibhidh Kinniburgh Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba
Ellen Morton Lib Deamaich na h-Alba
Ridseard Trail Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Riochdairean uile gu lèir

Buidheann Riochdairean
Neo-eisimeileach 13
Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 12
Lib Deamaich na h-Alba 4
Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba 4