Ball-coise ionadail an deireadh sheachdain

  • Air fhoillseachadh

Tha dà gheam ann an Lìog Leòdhais is na Hearadh air an deireadh sheachdain seo, is tha iad le chèile a' tòiseachadh aig 18:30 oidhche Haoine.

Tha United a' cluich sgioba nan Loch agus am Bac a' cur fàilte air an Rubha.

Tha aon gheam a-nochd ann an Uibhist, is Southend a' cluich Beinn nam Faodhla aig 18:30.

Disathairne tha Uibhist a Tuath thall ann am Barraigh aig 12:00 is nas fhaide air an fheasgar aig 17.30, tha Eirisgeidh a' cur fàilte air Saints an Iochdar, sgioba a tha gun phuing a chall thuige seo am bliadhna.

Tha na geamaichean air fad ann an lìog an Eilein Sgitheanaich Disathairne aig 18:00.

Tha na geamaichean sin mar a leanas;

Slèite agus an Strath an aghaidh an t-Shruthain

Stafainn an aghaigh Ghlinn Eilge

Juniors Phort Rìgh an aghaidh a' Chaoil

Dùn Bheagain an aghaidh Phort Rìgh