Cuir fios gu sgioba nan naidheachdan

Airson sgeulachdan neo fiosrachadh a thoirt don sgioba-naidheachd:

Steòrnabhagh
Oifis-naidheachd Steòrnabhaigh Àireamh fòn 01851 705000
Aonghas Dòmhnallach Fear-naidheachdangus.macdonald2@bbc.co.uk
Catrìona NicIlleathain Tè-naidheachdcatriona.maclean@bbc.co.uk
Uibhist is Barraigh
Iain Stephen Moireasdan Fear-naidheachd Uibhist is BharraighOifis 01870 602472Fòn-làimhe 07876 028494iain.morrison@bbc.co.uk
Earra Ghaidheal
Andreas Wolff Fear-naidheachd Earra GhàidhealOifis 01631 559406Fòn-làimhe 07500 050885andreas.wolff@bbc.co.uk

Brùth an seo airson brath a chur dhan luchd-aithris againn