BBC Naidheachdan

Dreuchdan CNES gan ainmeachadh

Published
image captionTormod Dòmhnallach a' faighinn dreuchd an Fhir-Ghairm
'S e comhairliche sgìre Ùige agus Cheann a Tuath nan Loch, Tormod Dòmhnallach, Fear-gairm ùr Chomhairle nan Eilean Siar.
Rinn e a' chùis air comhairliche sgìre an Rubha, Tormod MacLeòid, 16 bhòtaichean gu 15.
Chaidh treas tagraiche a chur air adhart leis a' bhuidhinn SNP, Rae MacCoinnich.
Tharraing esan às ge-tà, às dèidh a' chiad bhaileit anns nach d'fhuair e ach ochd bhòtaichean.
'S e an Comh. Aonghas Caimbeul a fhuair dreuchd Ceannard na Comhairle a-rithist.
Cha do sheas an aghaidh Mhgr Chaimbeul ach comhairliche Uibhist a Deas agus Bharraigh, Dòmhnall Manford.
Bhuannaich Mgr Caimbeul 21 bhòt gu 10.
Chaidh cathraichean agus iar-chathraichean chomataidhean ainmeachadh cuideachd:
Foghlam agus Seribheisean Cloinne
Cathraiche - Catriona Stiùbhart
Iar-Cathraiche - Dàibhidh Blaney
An Àrainneachd agus Seirbheisean Dìon
Cathraiche - Coinneach Moireach
Iar-Chathraiche - Niall Peutan
Leasachadh Maireannach
Cathraiche - Eardsaidh Caimbeul
Iar-Chathraiche - Teàrlach MacNeacail
Còmhdhail agus Bunstructair
Cathraiche - Iain MacAoidh
Iar-Chathraiche - Ùisdean Robasdan