Farpais Meadhain an t-Samhraidh

  • Air fhoillseachadh

Chaidh nan sgiobaidhean a ghabhas pàirt ann am Farpais Meadhain an t-Samhraidh ainmeachadh.

Tha sgioba an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse fhathast ri cuir ris an sgioba acasan às dèidh do cheathrar a ràdh nach d' rachadh aca air cluich.

An t-Eilean Sgitheanach is Loch Aillse

John Davie (Slèibhte is an Srath), Calum Nisbett (Caol Acainn), Mike Taylor (Caol Acainn), Chris MacGill-Fhinnein (Caol Acainn), Ally MacLeòid (Juniors Phort Rìgh), Stephen MacCarmaig (Port Rìgh), Chris Mac an Aba (Dùn Bheagan), Stiùbhart Mac Gill-Iosa (Caol Acainn), Jack Robson (Juniors Phort Rìgh), Innes MacThòmhais (Caol Acainn), Ally Nisbett (Caol Acainn), Scott Greumach, Connaire Yoxen (Caol Acainn), Mata Lennox (Port Rìgh).

Leòdhas is Na Hearadh

Cailean MacRisnidh (Athletic Steòrnabhaigh), Iain 'Tohan' MacLeòid (Am Bac), Alasdair Mac Gill-Iosa (An Rubha), D.J. MacDhòmhnaill (Am Bac), Stiùbhart Flower (An Rubha), Dòmhnall MacAoidh (Càrlabhagh), Donnchadh MacGill-Eain (An Taobh Siar), Anndra MacIomhair (Càrlabhagh), Pàdraig MacCoinnich (Na Lochan), Dan Crossely (Càrlabhagh), Màrtainn MacGill-Eain (Am Bac), Ross Hall (Am Bac), Alasdair MacLeòid (An Taobh Siar), Anndra MacLeòid (Nis), Scott MacAmhlaigh (Càrlabhagh), Scott MacIomhair (Athletic Steòrnabhaigh), Friseal MacLeòid (Am Bac).

Uibhist is Barraigh

Stiùbhart Mèinnearach (Beinn na Faoghla), Donnchadh MacAonghais (Èirisgeigh), Dòmhnall Mac a' Phearsain (Beinn na Faoghla), Donaidh MacLeòid (Beinn na Faoghla), Calum Caimbeul (Saints), Harry Luney (Saints), Brendan Mac a' Phì (Saints), Daibhidh MacAonghais (Beinn na Faoghla), Iain Aonghas Mac a' Phì (Saints), Aonghas Caimbeul (Saints), Dànaidh Steele (Southend), Craig MacFhearghais (Barraigh), Eachann Mac a' Phì (Beinn na Faoghla), Eairdsidh MacDhòmhnaill (Saints), Seumas Davidson (Barraigh), Anndra MacIosaig (Southend), Seumas Caimbeul (Èrisgeidh), Tormod MacAonghais (Èirisgeigh), Ali MacAonghais (Èirisgeigh).

Thèid farpais na bliadhna-sa a chumail ann an Lionacleit ann am Beinn na Faoghla Dihaoine 1mh dhen Ògmhios leis a' chiad gheama a' tòiseachadh aig 2.30f.

Uibhist is Barraigh vs Eileanaich Ghlaschu

Leòdhas is na Hearadh vs An t-Eilean Sgitheanach is Loch Aillse.