Taic ri Oighreachd Chàrlabhaigh a cheannach

  • Air fhoillseachadh
CàrlabhaghTùs an deilbh, Undiscovered Scotland
Fo-thiotal an deilbh,
Thuirt an t-uachdaran roimhe gum biodh e deònach an oighreachd a reic.

Chuir muinntir Oighreachd Chàrlabhaigh ann an Leòdhas an taic oidhche Mhàirt, ri bhith a' feuchainn ris an talamh a cheannach don choimhearsnachd.

Aig coinneimh phoblaich ann an Talla Bhreascleit, chuir 49 duine an taic ri bhith a' toirt na cùise air adhart chun na h-ath-ìre, le dìreach triùir a' cur na aghaidh.

Tha buidheann-stiùiridh ann a-nis airson a' chùis a rannsachadh.

"An rud as fheàrr is urrainn dhuinn a dhèanamh 's e a bhith ag obair còmhla ri chèile," thuirt Coinneach MacIllInnein, a tha na bhall air a' bhuidhinn stiùiridh.

"Thàinig e a-mach gu follaiseach a-nochd gun robh a' choimhearsnachd airson obrachadh còmhla ri chèile eadar Calanais agus Drochaid Chàrlabhaigh.

"Tha iomadach baile ann an sin, a dh'fheumas sinn obair còmhla, agus chaidh daoine a thaghadh às an ìre mhath a h-uile baile, airson na buidhne a tha seo, gus an rud a chur air adhart.

"Tha e a' toirt misneachd mhòir dhòmhsa gun tàinig daoine a-mach. Sin na bha a' cur eagail oirnn aig toiseach gnothaich nach tigeadh daoine a-mach," thuirt e.

Bha cuid de na bha an làthair ge-tà, den bheachd gu bheil barrachd deasbaid is soillearachaidh a dhìth mus cuir iad taic ris na planaichean.

Nam measg bha Cudig MacLeòid: "Tha mise rudeigin amharasach dhe seo, airson feumaidh tu a h-uile h-aon de na cùisean seo, coimhead ris na sheasamh air a chasan fhèin," thuirt e.

"Agus mar a dh'fhaighnich mi a-nochd ceistean ann an seo, 's tha mi a' faighinn a-mach nach eil iad a' seasamh air an casan fhèin, ach tha iad a' seasamh an-dràsta le airgead poblach.

"Chan eil mise airson sin fhaicinn idir.

"Tha e glè mhath beagan airgid phoblaich fhaighinn nuair a tha thu a' ceannach an àite, ach nuair a tha e fhathast bliadhnaichean air adhart 's a' cumail ga ruith le airgead poblach, chan eil mi a' faicinn gu bheil sin cothromach idir.

"Thuirt mi ris a' chomataidh gum feum iad m'inntinn-se atharrachadh mus bi am baileat ann.

"Sin na tha a' dèanamh dragh dhomhsa, nach bi cothrom ann rud seasmhach a dhèanamh a sheasas air a chasan fhèin nuair a ruitheas an t-airgead poblach a-mach.

"Airson tha an sporan poblach a' fàs gann," thuirt e.