Geamaichean Ball Coise Ionadail 12mh-16mh Iuchair

Lìog Uibhist 's Bharraigh 12/07 - 14/07

Uibhist a Tuath 7 Southend 3
Saints an Iochdair 5 Beinn a' Bhaghla 0
Barraigh 1 Èirisgeigh 3

Lìog Leòdhais 's na Hearadh

Cùpa Eilean an Fhraoich (Ciad Cuairt, Ciad Geàm), 13/07

An Rubha 1 An Taobh Siar 0
Na Hearadh 1 Càrlabhagh 4
Na Lochan 0 Am Bàc 3

Lìog an Eilein Sgìtheanaich 's Loch Aillse

Cùpa nan Rosach (Dàrna Cuairt), 14/07

GA United 8 Stafain 0
Juniors Phort Rìgh 1 Slèite 's an t-Srath 4
Port Rìgh 9 Am Ploc 0
Dùn Bheagan 2 An Caol 0

Lìog Leòdhais 's na Hearadh

Cùpa Eilean an Fhraoich (Ciad Cuairt, Dàrna Geàm), 16/07

An Taobh Siar v An Rubha 7.00f
Càrlabhagh v Na Hearadh 7.00f
Am Bàc v Na Lochan 7.00f