Ball Coise Ionadail

Lìog Lèodhas agus Na Hearadh 25/07/2012

Cupa Mholdova (Chiad Chuairt)

Na Lochan 6 Nis 1
Na Hearradh 1 Steòrnobhagh Utd 2

Lìog Uibhist is Bharraigh 25/07/2012

South End 2 Beinn na Foghla 5
Eirisgaidh 2 Saints an Iodhchar 3

Lìog an Eilean Sgiathanaich is Loch Aillse 24/07/2012

Am Ploc 1 GA Utd 7
Port Rìgh 0 Dùn Bheagain 0
An t-Sruthan 0 Slèite/Srath 4