Ball-coise ionadail

Lìog Leòdhais is na Hearadh

06/08

Na Lochan 3 An Taobh Siar 3
Càrlabhagh 1 Athletic Steòrnabhaigh 3

08/08

Na Hearadh 2 An Rubha 9
United Steòrnabhaigh 0 Am Bac 3

Cupa Eilean an Fhraoich - A' Chuairt Dheireannach

10/08

Càrlabhagh 1 An Taobh Siar 2

Lìog Uibhist is Bharraigh

06/08

Uibhist a Tuath 1 Èirisgeigh 6

Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse

11/08

Slèibhte is an t-Srath 5 GA United 0
Dùn Bheagain 5 Am Ploc 3
An Caol 4 Port Rìgh 1
Juniors Phort Rìgh 6 Gleann Eilg 0