Cuir fios gu sgioba nan naidheachdan

Airson sgeulachdan neo fiosrachadh a thoirt don sgioba-naidheachd:

Steòrnabhagh
Oifis-naidheachd Steòrnabhaigh Àireamh fòn 01851 705000
Aonghas Dòmhnallach Fear-naidheachdangus.macdonald2@bbc.co.uk
Catrìona NicIlleathain Tè-naidheachdFòn-làimhe 07760 323133catriona.maclean@bbc.co.uk
Earra Ghàidheal
Andreas Wolff Fear-naidheachd Earra GhàidhealOifis 01631 559406Fòn-làimhe 07500 050885andreas.wolff@bbc.co.uk
An t-Eilean Sgitheanach
Eilidh NicLeòid Tè-naidheachd an Eilein SgitheanaichOifis 01478 612005Fòn-làimhe 07880 095899eilidh.macleod@bbc.co.uk
Inbhir Nis
Oifis-naidheachd Inbhir Nis Àireamh fòn 01463 720720naidheachd@bbc.co.uk
Dòmhnall Moireasdan Fear-naidheachdOifis 01463 720720Fòn-làimhe 07500 973550donald.morrison@bbc.co.uk
Màiri Rodgers Tè-naidheachdOifis 01463 720720Fòn-làimhe 07760 323938mairi.rodgers@bbc.co.uk
Dòmhnall Angaidh Moireasdan Fear-naidheachdOifis 01463 720720Fòn-làimhe 07730 255580donald.morrison1@bbc.co.uk
Eilidh NicAsgaill Tè-naidheachdOifis 01463 720720eilidh.macaskill@bbc.co.uk
Doneil MacLeòid Fear-naidheachdOifis 01463 720720Fòn-làimhe 07765 151117doneil.macleod@bbc.co.uk
Eileen NicDhòmhnaill Tè-naidheachdOifis 01463 720720Fòn-làimhe 07500 050893eileen.macdonald@bbc.co.uk
Glaschu
Caitriana Deeprose Tè-naidheachdOifis 0141 422 7746caitriana.deeprose@bbc.co.uk
Iain MacDiarmaid Fear-naidheachdOifis 0141 422 7746iain.macdiarmaid@bbc.co.uk

Brùth an seo airson brath a chur dhan luchd-aithris againn