Tachartasan Mòd 2012 gan ainmeachadh

  • Air fhoillseachadh
PìobairTùs an deilbh, An Comunn Gàidhealach
Fo-thiotal an deilbh,
Bidh an fhèis a' ruith eadar Dihaoine 12 is Disathairne 20 den Damhair

Tha an tachartas ochd-là seo de cheòl, dannsa, dràma, ealain is litreachas na Gàidhlig an dùil na mìltean de dh'fharpaisich is luchd-turais a thàladh do sgìre Chòmhghaill.

Bidh am Mòd Nàiseanta Rìoghail a' ruith eadar Dihaoine 12mh den Damhair agus Disathairne 20mh.

Tha 120 bliadhna ann bho chaidh a' chiad Mhòd a chumail san Òban.

'S e am Mòd an fhèis as cudthromaiche a th' ann do chànan na Gàidhlig ann an Alba, gu tric a' cur fàilte air luchd-labhairt na Gàidhlig is farpaisich bho cho fada air falbh ri Astràilia, na Stàitean Aonaichte agus Canada.

Fàilte Mhòr

Thuirt Iain Moireasdan, Àrd-oifigear a' Chomuinn Ghàidhealaich:

"Tha sinn uabhasach toilichte a bhith air ais ann an Dùn Omhain oir gheibh sinn fàilte mhòr bhon choimhearsnachd an seo.''

Bhon chiad chruinneachadh ann an 1892, tha Am Mòd air fàs gu mòr, agus e a-nis air an dàrna fèis chultarail as cudthromaiche a th' ann an Alba, a' faighinn barrachd taic agus a' tàladh luchd-turais bho air feadh an t-saoghail.

Ged is e tachartas farpaiseach gu mòr a tha sa Mhòd, tha buaidh mhòr aige aig ìre shòisealta.

Brosnachadh cultair na Gàidhlig

Le bhith a' brosnachadh agus a' comharrachadh cultair na Gàidhlig air an àrd-ùrlair, tha e a' toirt dhaoine is choimhearsnachdan - aig a bheil a' Ghàidhlig agus aig nach eil - còmhla.

Bidh an fhèis a' tòiseachadh air Dihaoine 12na an Dàmhair le tachartas fosglaidh mòr ann an Talla na Ban-rìghinn tràth feasgair.

Tùs an deilbh, An Comunn Gàidhealach
Fo-thiotal an deilbh,
Bidh faisg air 1,650 leanabh bho air feadh na dùthcha an sàs ann am farpaisean na bliadhna seo.

Air iomall a' Mhòid, tha cothrom ann gach bliadhna do Ghàidheil agus Goill a bhith a' cruinneachadh gus càirdeas ùrachadh neo eòlas fhaighinn air caraidean ùra.

Am bliadhna tha tachartasan a' toirt a-steach chèilidhean air feadh na sgìre a bharrachd air cuirm airson a bhith a' comharrachadh ceangal 120 bliadhna eadar Comann na Clàrsaich is Am Mòd Nàiseanta Rìoghail.

Thèid seo air adhart oidhche Chiadain 17mh den Damhair le feadhainn a bhuainnich Buinn Òir - Wilma NicUalraig is Seumas Greumach, agus na clàrsairean Màiri is Calum MacLeòid.

Tighinn dhachaigh

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid a' cur fàilte air a' Mhòd a rèir an stiùiriche Ruairidh McCumhais:

"Gach uair a bhios am Mòd ann an Earra-Ghàidheal tha sinn a' faireachdainn gu bheil am Mòd a' tighinn dhachaigh, oir tha uidhir den eachdraidh againn cho ceangailte ris a' Mhòd.

"Is ann san Òban a bha a' chiad tachartas a-riamh ann an 1892 agus a-nis tha aithne eadar-nàiseanta aig an tachartas agus tha e a' tàladh luchd-leantainn bho air feadh an t-saoghail.

"Tha buannachd eile an cois a' Mhòid agus 's e sin an togail mòr a tha e a' toirt don eaconamaidh agus do dhualchas na sgìre agus a' tàladh foillseachaidh mhòir aig ìre nàiseanta is eadar-nàiseanta, a' cuideachadh le iomhaigh a' bhaile far am bi an tachartas a'dol air adhart.''

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh